Sure Ayet

Mü'min SuresiMü'min Suresi 85 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 60. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 466 sayfa numarasında yer almaktadır.
Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.
 

 
 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 
 
1 - Ha, Mim. (40-Mü'min 1)

 
 
2 - Bu Kitab'ın indirilmesi Aziz (üstün ve güçlü olan), Alim (herşeyi hakkıyle bilen) Allah'dandır. (40-Mü'min 2)

 
 
3 - Günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lutuf ve kerem sahibi olan (Allah indirmiştir). O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. (40-Mü'min 3)

 
 
4 - Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası (batıl adına) mücadele etmez. Artık onların (azab vaktine kadar) şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın. (40-Mü'min 4)

 
 
5 - Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanladı ve onlardan sonra (bir çok düşman) topluluklar da. Her ümmet kendi resullerini yakalamaya yeltendi. Hakkı batılla yürürlükten kaldırmak için (batıl adına) mücadeleye giriştiler. Ben de onları yakalayıverdim. Azabım-cezalandırmam nasıl oldu? (40-Mü'min 5)

 
 
6 - Böylece Rabbinin kafirler üzerindeki "Onlar ateş ehlidir-halkıdır" sözü hak oldu. (40-Mü'min 6)

 
 
7 - Arş'ı taşıyanlar ve çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. O'na iman ederler ve iman edenlere mağfiret (bağışlanma) dilerler (ve derler ki) "Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edenlere ve senin yoluna tabi olanlara mağfiret et ve onları cehennem azabından koru." (40-Mü'min 7)

 
 
8 - Rabbimiz. Onları ve onların atalarından, eşlerinden, nesillerinden salih olanları da kendilerine vadettiğin Adn cennetlerine koy. Hiç şüphesiz Aziz (üstün ve güçlü) ve Hakim (hüküm ve hikmet sahibi) olan Sensin." (40-Mü'min 8)

 
 
9 - Ve onları (yaptıkları hataların) kötülüklerinden koru. O gün Sen kimi (hatalarını affedip) kötülüklerden korumuşsan, ona rahmet etmişsindir. İşte en büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur. (40-Mü'min 9)

 
 
10 - Şüphesiz küfredenlere de (şöyle) seslenilir "Allah'ın gazablanması, sizin kendi nefislerinize gazablanmanızdan elbette daha büyüktür. (Çünkü size gösterdiği ayetlerle) siz imana çağırıldığınız zaman (hakkı görmenize rağmen) inkar ediyordunuz. (40-Mü'min 10)

 
 
11 - Dediler ki "Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere de dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için (son) bir yol var mı?" (40-Mü'min 11)

 
 
12 - (Onlara) "İşte bu (durumunuz) şundandır ki siz Bir olan Allah'a dua edilip-çağırıldığı zaman inkar ettiniz, O'na şirk koşulduğunda da tasdik edip-inandınız. Artık hüküm Aliyy (çok yüce) ve Kebir (büyüklüğü sınırsız) olan Allah'ındır" (denir). (40-Mü'min 12)

 
 
13 - Size ayetlerini gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. (Allah'a) yönelip-dönenden başkası öğüt alıp-düşünmez. (40-Mü'min 13)

 
 
14 - Dini yalnızca O'na halis kılanlar olarak Allah'a dua edin, kafirler hoş görmese de. (40-Mü'min 14)

 
 
15 - En üst derecelere yükselten Arş'ın sahibi (Allah) ulaşıp-buluşma günüyle uyarıp-korkutmak için Kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir. (40-Mü'min 15)

 
 
16 - O gün onlar (bariz olup) meydana çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. "Bugün mülk kimindir?" (sorusuna, hiç tartışmasız) "Vahid (tek) ve Kahhar (kahredici) olan Allah'ındır" (cevabı verilir). (40-Mü'min 16)

 
 
17 - Bugün her nefis kendi kazandığıyla karşılık görür. Bugün zulüm (haksızlık) yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çabuk görendir. (40-Mü'min 17)

 
 
18 - Onları yaklaşmakta olan günle uyarıp-korkut. O (gün geldiği) zaman kahırla yutkunurlarken yürekler gırtlaklara dayanmıştır. (Artık) zalimler için ne yakın bir dost, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. (40-Mü'min 18)

 
 
19 - (Allah) gözlerin hainliklerini ve göğüslerin gizlediklerini bilir. (40-Mü'min 19)

 
 
20 - Allah hak ile hükmeder. O'nu bırakıp tapmakta oldukları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah Semi'dir (herşeyi işitendir), Basir'dir (hakkıyle görendir). (40-Mü'min 20)

 
 
21 - Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona-akibete uğradıklarını görsünler. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Böyleyken Allah onları günahları dolayısıyla (azabla) yakalayıverdi. Onları Allah'dan bir koruyan da olmadı. (40-Mü'min 21)

 
 
22 - İşte bu (akibetleri) şundandır ki, resulleri kendilerine apaçık belgeler-deliller getirdiğinde onlar inkar etmişlerdi. Allah da onları (azabla) yakalayıverdi. Şüphesiz O kuvvetli olandır, azabla-cezalandırması şiddetlidir. (40-Mü'min 22)

 
 
23 - Andolsun ki Biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille-yetkiyle gönderdik. (40-Mü'min 23)

 
 
24 - Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Onlar ise "Bu yalan söyleyen bir sihirbazdır" dediler. (40-Mü'min 24)

 
 
25 - Onlara Bizim katımızdan hakkı getirdiği zaman "Onunla birlikte iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün, kadınlarını ise sağ bırakın" dediler. Ancak kafirlerin hileli düzeni-tuzağı sapıklıktan (boşa uğraşmaktan) başka bir şey değildir. (40-Mü'min 25)

 
 
26 - Firavun dedi ki "Bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O (kurtulmak için) Rabbine yalvarıp-yakarsın. Ben sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesad çıkarmasından korkuyorum." (40-Mü'min 26)

 
 
27 - Musa dedi ki "Gerçekten ben hesap gününe iman etmeyen her mütekebbirden (kibirlenip-büyüklük taslayandan) benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan (Allah'a) sığınırım." (40-Mü'min 27)

 
 
28 - Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mü'min bir adam dedi ki "Siz 'Benim Rabbim Allah'tır' diyen bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık belgelerle-delillerle gelmiş bulunmaktadır. Eğer o bir yalancı ise yalanı kendine-kendi aleyhinedir. Şayet sadık (doğru söyleyen) ise size vaadettiklerinin bir bölümü size isabet eder. Şüphesiz ki Allah haddi aşan yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez." (40-Mü'min 28)

 
 
29 - Ey kavmim. Bugün mülk sizindir, buralarda güç-kuvvet sahibi kimselersiniz. Fakat Allah'ın azabı bize gelip çatarsa, bize kim yardımcı olabilecek? Firavun dedi ki "Ben size sadece gördüğümü (kendi görüşümü) söylüyorum ve ben size ancak doğru yolu gösteriyorum." (40-Mü'min 29)

 
 
30 - İman eden (adam) dedi ki "Ey kavmim ben sizin için (peygamberlerini yalanlayan) o fırkaların-toplulukların uğradıkları günün bir benzerinden korkuyorum." (40-Mü'min 30)

 
 
31 - Nuh kavmi, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumuna benzer (bir günden). Allah kullar için zulüm dilemez. (40-Mü'min 31)

 
 
32 - Ve ey kavmim. Ben gerçekten sizin için o feryat gününden korkuyorum. (40-Mü'min 32)

 
 
33 - Arkanızı dönüp kaçacağınız gün (geldiğinde) sizi Allah'tan koruyup-kurtaracak yoktur. Allah kimi saptırırsa (sapıklıkta bırakırsa) artık onu doğruya iletecek bulunmaz. (40-Mü'min 33)

 
 
34 - Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık belgeler-deliller getirmişti. O zaman size getirdikleri hakkında kuşkuya kapılıp durmuştunuz. Sonunda o vefat edince 'Allah ondan sonra kesin olarak bir resul göndermez' demiştiniz. İşte Allah haddi aşan şüpheci kimseyi böyle şaşırtıp-saptırır. (40-Mü'min 34)

 
 
35 - Ki onlar Allah'ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın mücadele edip dururlar. (Bu düşmanca mücadele) Allah katında da, iman edenler katında da büyük bir öfkelenmedir. İşte Allah her mütekebbir (kibirlenip-büyüklük taslayan) zorbanın kalbini böylece mühürler. (40-Mü'min 35)

 
 
36 - Firavun dedi ki "Ey Haman, bana yüksek bir kule inşa et. Belki o yollara ulaşabilirim." (40-Mü'min 36)

 
 
37 - Göklerin yollarına. Böylelikle Musa'nın ilahına çıkabilirim. Doğrusu ben onun yalancı olduğunu sanıyorum. İşte böylece Firavun'a kötü ameli çekici kılındı ve yoldan alıkonuldu. Firavun'un hileli-düzeni de tamamen boşa çıktı. (40-Mü'min 37)

 
 
38 - İman eden (adam) dedi ki "Ey Kavmim. Siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip-yönelteyim." (40-Mü'min 38)

 
 
39 - Ey Kavmim. Bu dünya hayatı yalnızca bir metadır (geçici bir yararlanmadır). Ahiret ise o karar kılınacak (ebedi kalınacak) yurttur. (40-Mü'min 39)

 
 
40 - Kim bir kötülük işlerse, kendi mislinden başkasıyla ceza görmez. Erkek olsun veya dişi olsun kim de mü'min olarak salih amelde bulunursa, işte onlar içinde hesapsız rızıklandırılmak üzere cennete girerler. (40-Mü'min 40)

 
 
41 - Ey Kavmim. Nedir bu (karşılaştığım) hal-durum? Ben sizi kurtuluşa çağırmaktayken, siz beni ateşe çağırıyorsunuz. (40-Mü'min 41)

 
 
42 - Siz beni Allah'a (karşı) küfre sapmaya ve hakkında bilgim olmayan şeyleri O'na şirk koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi Aziz (üstün ve güçlü olan) Gaffar'a (çok affedene) çağırıyorum. (40-Mü'min 42)

 
 
43 - Gerçek şu ki sizin beni davet ettiğiniz şeyin ne dünyada, ne de ahirette hiçbir davet yetkisi yoktur. Şüphesiz bizim dönüşümüz Allah'adır. Haddi aşanlar, onlar ateş ashabı-halkı olanlardır. (40-Mü'min 43)

 
 
44 - Size bu söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını pek iyi görendir. (40-Mü'min 44)

 
 
45 - Böylece Allah onların kurdukları hileli-düzenlerin kötülüklerinden onu korudu ve Firavun'un çevresini de azabın kötüsü kuşatıverdi. (40-Mü'min 45)

 
 
46 - Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. (Kıyamet) saatinin kopacağı gün ise "Firavun ailesini (çevresini) azabın en şiddetli olanına sokun" (denilecektir). (40-Mü'min 46)

 
 
47 - Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken güçsüzler-zayıf olanlar kibirlenip-büyüklenenlere "Gerçekten biz size uymuş (sizi izleyip-itaat etmiş) kimselerdik. Şimdi siz ateşin bir kısmını (bile) bizden savıp-uzaklaştırabilir misiniz?" derler. (40-Mü'min 47)

 
 
48 - Kibirlenip-büyüklenenler "Biz hepimiz (ateşin) içindeyiz. Gerçek şu ki Allah kulları arasında hüküm verdi (işimiz bitti)" derler. (40-Mü'min 48)

 
 
49 - Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine derler ki "Rabbinize dua edin de (hiç değilse) azabdan bir gün bize hafifletsin." (40-Mü'min 49)

 
 
50 - (Bekçiler) "Size kendi resulleriniz apaçık belgelerle-delillerle gelmedi mi?" derler. Onlar "Evet (geldi)" derler. (O zaman bekçiler) "Öyleyse siz (kendiniz yalvarıp) dua edin" derler. Oysa kafirlerin duası 'boşuna yönelişten' başkası değildir. (40-Mü'min 50)

 
 
51 - Şüphesiz ki Biz resullerimize ve iman edenlere dünya hayatında da, şahidlerin (şahidlik için) duracakları günde de elbette yardım edeceğiz. (40-Mü'min 51)

 
 
52 - O gün zalimlere mazeretleri-özürleri hiçbir yarar sağlamaz. Lanet onlar içindir, yurdun kötüsü de onlarındır. (40-Mü'min 52)

 
 
53 - Andolsun ki Biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına da Kitab'ı miras bıraktık. (40-Mü'min 53)

 
 
54 - (Ki o Kitab) ulul elbab (zikir, hikmet ve hayır sahibleri) için bir hidayet (doğru yol) rehberi ve bir zikirdir (hatırlatma ve öğüttür). (40-Mü'min 54)

 
 
55 - Şimdi sen sabret. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahın için mağfiret (bağışlanma) dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile (şükür dolu övgüyle) tesbih et. (40-Mü'min 55)

 
 
56 - Kendilerine gelmiş kesin-güçlü bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde, kendisine asla yetişip-ulaşamayacakları bir kibirden (büyüklük isteğinden) başkası yoktur. Sen (bütün bunlardan) Allah'a sığın. Şüphesiz ki Semi (herşeyi işiten), Basir (hakkıyle gören) O'dur. (40-Mü'min 56)

 
 
57 - Göklerin ve yerin yaratılması, elbette ki insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler. (40-Mü'min 57)

 
 
58 - (Ayetlere karşı) kör olanla (hakkı) gören bir olmaz. İman edip salih amellerde bulunanlarla kötülük yapan da (bir değildir). Ne kadar az öğüt alıp-düşünüyorsunuz. (40-Mü'min 58)

 
 
59 - Muhakkak ki (kıyamet) saati yaklaşarak gelmektedir, bunda hiçbir kuşku yoktur. Ancak insanların çoğu inanmazlar. (40-Mü'min 59)

 
 
60 - Rabbiniz buyurdu ki "Bana dua edin size icabet edeyim (karşılığını vereyim). Doğrusu Bana ibadet etmekten kibirlenip-büyüklenenler, alçalmış-boyun bükmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir. (40-Mü'min 60)

 
 
61 - İçinde sükun (sakinlik-huzur) bulmanız için geceyi, aydınlık olarak da gündüzü sizin için yaratan Allah'tır. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı fazl (lutuf ve ihsan) sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler. (40-Mü'min 61)

 
 
62 - İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur. O halde nasıl olur da (haktan sapıklığa) çevrilip-dönüyorsunuz? (40-Mü'min 62)

 
 
63 - Allah'ın ayetlerini bilerek-inatla inkar edenler, işte (haktan) böyle çevriliyorlar. (40-Mü'min 63)

 
 
64 - Allah arz'ı (dünyayı) sizin için bir karar yeri, gökyüzünü de bir bina kıldı. Sizi suretlendirdi (biçim-şekil-özellik verdi), suretinizi güzel kıldı ve size temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir-mukaddestir. (40-Mü'min 64)

 
 
65 - O, Hayy (daima diri) olandır, O'ndan başka ilah yoktur. Dini (yalnızca Allah'a) halis kılanlar olarak O'na dua edin. Hamd (şükür dolu övgü) alemlerin Rabbine mahsustur. (40-Mü'min 65)

 
 
66 - De ki "Bana Rabbimden apaçık belgeler-deliller gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum." (40-Mü'min 66)

 
 
67 - Sizi (önce) topraktan sonra bir nutfeden-damladan sonra bir kan pıhtısından yaratan sonra sizi bir bebek olarak çıkaran sonra güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz sonra da ihtiyarlar olmanız için size (ömür veren) O'dur. İçinizden kimi de daha önce öldürülmektedir. (Ömürlerin değişik olması) belirlenmiş bir ecele (salih amelleri ertelemeden) erişmeniz ve aklınızı kullanmanız içindir. (40-Mü'min 67)

 
 
68 - Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin olmasını diledi mi ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir. (40-Mü'min 68)

 
 
69 - Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmez misin? (Haktan) nasıl da döndürülüyorlar. (40-Mü'min 69)

 
 
70 - Onlar Kitab'ı ve resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Artık yakında bileceklerdir. (40-Mü'min 70)

 
 
71 - Boyunlarında (demir) halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. (40-Mü'min 71)

 
 
72 - Kaynar suyun içinde sonra da ateşte tutuşturulacaklar. (40-Mü'min 72)

 
 
73 - Sonra onlara denilecek "Sizin şirk koştuklarınız nerede?" (40-Mü'min 73)

 
 
74 - Allah'tan başka (taptıklarınız?) Dediler ki "Bizden ayrılıp-uzaklaştılar. Hayır, biz önceleri de hiçbir şeye tapar değilmişiz." İşte Allah, kafirleri böyle şaşırtıp-saptırır. (40-Mü'min 74)

 
 
75 - İşte bu (azab) sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve (taşkınlık yaparak) böbürlenip-azmanız dolayısıyladır. (40-Mü'min 75)

 
 
76 - İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin (kibirlenenlerin) konaklama yeri ne kötüdür. (40-Mü'min 76)

 
 
77 - Sen sabret, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Biz ya onlara vaadettiğimizin bir kısmını sana göstereceğiz, ya da senin hayatına (daha önce) son vereceğiz. Sonunda onlar Bize döndürülecekler. (40-Mü'min 77)

 
 
78 - Andolsun ki Biz senden önce de resuller gönderdik. Onlardan kimini sana kıssa edip-anlattık, onlardan kimini de sana (hiç) kıssa edip-anlatmadık. Hiç bir resul Allah'ın izni olmaksızın bir ayeti (kendiliğinden) getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hüküm verilir ve o zaman (batılı savunup, hakkı kendilerince) iptal etmekte olanlar hüsrana uğramışlardır. (40-Mü'min 78)

 
 
79 - Bir kısmına binmeniz, bir kısmından da yemeniz için hayvanları sizin için yaratan Allah'dır. (40-Mü'min 79)

 
 
80 - Onlarda sizin için nice yararlar vardır. Göğüslerinizde olan hacete (ihtiyaca veya arzuya) onların üzerinde ulaşırsınız. Onların üzerinde ve gemilerin üstünde taşınırsınız. (40-Mü'min 80)

 
 
81 - (Allah) size Kendi ayetlerini göstermektedir. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? (40-Mü'min 81)

 
 
82 - Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona-akibete uğradıklarını görsünler. Onlar (sayıca) kendilerinden daha çoktu ve yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından da kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmakta oldukları şeyler (azaba karşı) onlara hiçbir şey sağlayamadı. (40-Mü'min 82)

 
 
83 - Resulleri kendilerine apaçık belgeler-deliller getirdiği zaman yanlarında olan ilimle övünüp-ferahladılar. (Fakat övündükleri ilme dayanarak) alay konusu edindikleri şey kendilerini sarıp-kuşatıverdi. (40-Mü'min 83)

 
 
84 - Onlar Bizim azabımızı gördükleri zaman "Bir olan Allah'a iman ettik ve O'na şirk koştuğumuz şeyleri de inkar ettik" dediler. (40-Mü'min 84)

 
 
85 - Fakat Bizim azabımızı gördükleri zaman ki imanları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. (Bu değişmez akibet) Allah'ın kulları arasında sürüp-gitmekte olan sünnetidir. İşte kafirler burada (sünnetimizi ciddiye almadıkları bu noktada) hüsrana uğramışlardır. (40-Mü'min 85)


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 
 

حٰمٓۜ - 1
 
 

تَنْز۪يلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِۙ - 2
 
 

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَد۪يدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِۜ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۜ اِلَيْهِ الْمَص۪يرُ - 3
 
 

مَا يُجَادِلُ ف۪ٓي اٰيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ - 4
 
 

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْۖ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ۠ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ - 5
 
 

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اَنَّهُمْ اَصْحَابُ النَّارِۢ - 6
 
 

اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِه۪ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُواۚ رَبَّـنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ - 7
 
 

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍۨ الَّت۪ي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَٓائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْۜ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُۚ - 8
 
 

وَقِهِمُ السَّيِّـَٔاتِۜ وَمَنْ تَقِ السَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُۜ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ۟ - 9
 
 

اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ - 10
 
 

قَالُوا رَبَّنَٓا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوجٍ مِنْ سَب۪يلٍ - 11
 
 

ذٰلِكُمْ بِاَنَّـهُٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْۚ وَاِنْ يُشْرَكْ بِه۪ تُؤْمِنُواۜ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَب۪يرِ - 12
 
 

هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ اٰيَاتِه۪ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَٓاءِ رِزْقاًۜ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُن۪يبُ - 13
 
 

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدّ۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ - 14
 
 

رَف۪يعُ الدَّرَجَاتِ ذُوالْعَرْشِۚ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ اَمْرِه۪ عَلٰى مَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِۙ - 15
 
 

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌۜ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَۜ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ - 16
 
 

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْۜ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَۜ اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ - 17
 
 

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِم۪ينَۜ مَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يعٍ يُطَاعُۜ - 18
 
 

يَعْلَمُ خَٓائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ - 19
 
 

وَاللّٰهُ يَقْض۪ي بِالْحَقِّۜ وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه۪ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍۜ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّم۪يعُ الْبَص۪يرُ۟ - 20
 
 

اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْۜ كَانُوا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَاٰثَاراً فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ - 21
 
 

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْت۪يهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُۜ اِنَّهُ قَوِيٌّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ - 22
 
 

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُب۪ينٍۙ - 23
 
 

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ - 24
 
 

فَلَمَّا جَٓاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُٓوا اَبْنَٓاءَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَٓاءَهُمْۜ وَمَا كَيْدُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ - 25
 
 

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُون۪ٓي اَقْتُلْ مُوسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُۚ اِنّ۪ٓي اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ - 26
 
 

وَقَالَ مُوسٰٓى اِنّ۪ي عُذْتُ بِرَبّ۪ي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۟ - 27
 
 

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌۗ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ا۪يمَانَهُٓ اَتَقْتُلُونَ رَجُلاً اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَٓاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْۜ وَاِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۚ وَاِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي يَعِدُكُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ - 28
 
 

يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِر۪ينَ فِي الْاَرْضِۘ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَٓاءَنَاۜ قَالَ فِرْعَوْنُ مَٓا اُر۪يكُمْ اِلَّا مَٓا اَرٰى وَمَٓا اَهْد۪يكُمْ اِلَّا سَب۪يلَ الرَّشَادِ - 29
 
 

وَقَالَ الَّـذ۪ٓي اٰمَنَ يَا قَوْمِ اِنّ۪ٓي اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِۙ - 30
 
 

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْۜ وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ - 31
 
 

وَيَا قَوْمِ اِنّ۪ٓي اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِۙ - 32
 
 

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِر۪ينَۚ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ - 33
 
 

وَلَقَدْ جَٓاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ ف۪ي شَكٍّ مِمَّا جَٓاءَكُمْ بِه۪ۜ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِه۪ رَسُولاًۜ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌۚ - 34
 
 

اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ٓي اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتٰيهُمْۜ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُواۜ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ - 35
 
 

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ ل۪ي صَرْحاً لَعَلّ۪ٓي اَبْلُغُ الْاَسْبَابَۙ - 36
 
 

اَسْبَابَ السَّمٰوَاتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوسٰى وَاِنّ۪ي لَاَظُنُّهُ كَاذِباًۜ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُٓوءُ عَمَلِه۪ وَصُدَّ عَنِ السَّب۪يلِۜ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا ف۪ي تَبَابٍ۟ - 37
 
 

وَقَالَ الَّـذ۪ٓي اٰمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِۚ - 38
 
 

يَا قَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌۘ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ - 39
 
 

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَاۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُو۬لٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ ف۪يهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ - 40
 
 

وَيَا قَوْمِ مَا ل۪ٓي اَدْعُوكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُونَن۪ٓي اِلَى النَّارِۜ - 41
 
 

تَدْعُونَن۪ي لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِه۪ مَا لَيْسَ ل۪ي بِه۪ عِلْمٌۘ وَاَنَا۬ اَدْعُوكُمْ اِلَى الْعَز۪يزِ الْغَفَّارِ - 42
 
 

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُونَن۪ٓي اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَٓا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ - 43
 
 

فَسَتَذْكُرُونَ مَٓا اَقُولُ لَكُمْۜ وَاُفَوِّضُ اَمْر۪ٓي اِلَى اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ - 44
 
 

فَوَقٰيهُ اللّٰهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُٓوءُ الْعَذَابِۚ - 45
 
 

اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواًّ وَعَشِياًّۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ۠ اَدْخِلُٓوا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ - 46
 
 

وَاِذْ يَتَحَٓاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفٰٓؤُ۬ا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْـبَرُٓوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَص۪يباً مِنَ النَّارِ - 47
 
 

قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُٓوا اِنَّا كُلٌّ ف۪يهَٓا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ - 48
 
 

وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذَابِ - 49
 
 

قَالُٓوا اَوَلَمْ تَكُ تَأْت۪يكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِۜ قَالُوا بَلٰىۜ قَالُوا فَادْعُواۚ وَمَا دُعٰٓـؤُا الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ۟ - 50
 
 

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُۙ - 51
 
 

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُٓوءُ الدَّارِ - 52
 
 

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪ـلَ الْكِتَابَۙ - 53
 
 

هُدًى وَذِكْرٰى لِاُو۬لِي الْاَلْبَابِ - 54
 
 

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّـحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ - 55
 
 

اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ٓي اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتٰيهُمْۙ اِنْ ف۪ي صُدُورِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغ۪يهِۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِۜ اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يعُ الْبَص۪يرُ - 56
 
 

لَخَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - 57
 
 

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَص۪يرُ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُس۪ٓيءُۜ قَل۪يلاً مَا تَـتَذَكَّرُونَ - 58
 
 

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ - 59
 
 

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُون۪ٓي اَسْتَجِبْ لَكُمْۜ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ۟ - 60
 
 

اَللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراًۜ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ - 61
 
 

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍۢ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۘ فَاَنّٰى تُؤْفَكُونَ - 62
 
 

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ - 63
 
 

اَللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَٓاءَ بِنَٓاءً وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِۜ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْۚ فَـتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ - 64
 
 

هُوَ الْحَيُّ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدّ۪ينَۜ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ - 65
 
 

قُلْ اِنّ۪ي نُه۪يتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمَّا جَٓاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبّ۪ي وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ - 66
 
 

هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُٓوا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاًۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُٓوا اَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - 67
 
 

هُوَ الَّذ۪ي يُحْـي۪ وَيُم۪يتُۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْراً فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۟ - 68
 
 

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ٓي اٰيَاتِ اللّٰهِۜ اَنّٰى يُصْرَفُونَۚۛ - 69
 
 

اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَٓا اَرْسَلْنَا بِه۪ رُسُلَنَا۠ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَۙ - 70
 
 

اِذِ الْاَغْلَالُ ف۪ٓي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُۜ يُسْحَبُونَۙ - 71
 
 

فِي الْحَم۪يمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَۚ - 72
 
 

ثُمَّ ق۪يلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَۙ - 73
 
 

مِنْ دُونِ اللّٰهِۜ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْـٔاًۜ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِر۪ينَ - 74
 
 

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَۚ - 75
 
 

اُدْخُلُٓوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَاۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ - 76
 
 

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ - 77
 
 

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَۜ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِـاِذْنِ اللّٰهِۚ فَاِذَا جَٓاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۟ - 78
 
 

اَللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَۘ - 79
 
 

وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِـعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَۜ - 80
 
 

وَيُر۪يكُمْ اٰيَاتِه۪ۗ فَاَيَّ اٰيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ - 81
 
 

اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْۜ كَانُٓوا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَاٰثَاراً فِي الْاَرْضِ فَمَٓا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ - 82
 
 

فَلَمَّا جَٓاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِه۪ يَسْتَهْزِؤُ۫نَ - 83
 
 

فَلَمَّا رَاَوْا بَأْسَنَا قَالُٓوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِه۪ مُشْرِك۪ينَ - 84
 
 

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ا۪يمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَأْسَنَاۜ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّت۪ي قَدْ خَلَتْ ف۪ي عِبَادِه۪ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ - 85
 
 

Etiketler:

İnsan Dergisi

,