Eski Masaüstü Görünüm

Kur’an Meali Okumak Caiz Midir?


Selamunaleyküm
Mehmet hocam bazı kitaplarınızı okudum, Allah razı olsun. Size bir sorum olacak. Bizlere hadislerin öneminden bahsederek hadis okumaya teşvik eden hocalarımız, anlayamayacağımız için Kur'an meali okumamızın caiz olmadığını söylüyorlar. Bizlere tefsir ilmi okumadan ve arapça bilmeden Kur'an'dan yanlış hükümler çıkaranlardan örnek verdikleri için biz meal okumaktan çekiniyoruz. Hocalarımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsak arapça öğrenmemizin şart olduğunu veya arapça öğrenememişsek tefsirleri okuyabileceğimizi söyledikleri için tefsir okumaya gayret ediyoruz. Ama benim içime yine de sinmiş değil. Herkesin yazdığı veya türkçeye çevirdiği birçok kitabı okumamız caiz iken Kur'an mealini okumamız niye caiz değil? Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?

Abdullah

Ve aleykümselam Abdullah kardeşim,
Son zamanlarda "Kur'an meali okumak caiz değildir" söylemi, ne yazık ki çok sık karşılaştığımız bir söylem olmuştur. Merak ediyoruz arapça bilmeyen müslümanları Kur'an meali okumaktan uzak tutmaya çalışanlar, aynı müslümanları hadis meali okumaya neden teşvik ediyorlar? Kur'an'ı mealden okuyarak anlayamama veya yanlış anlama riski hadisler için geçerli değil mi? Öyle görülüyor ki buradaki sorun meal okumak değil, Kur'an meali okumaktır.

Bildiğiniz gibi son yüzyıla kadar bağnaz bir muhafazakarlık adına Kur'an-ı Kerim değişik dillere çevrilmemiş, bu İlahi mesaj değişik dillerdeki dünya insanlarına ulaştırılamamıştır. Kur'an-ı Kerim'in diğer dillerle birlikte türkçeye çevrilmesinden sonra meal okunmaya ve İlahi mesaj okunup-düşünülmeye başlanmıştır. Bu İslam adına elbetteki önemli bir adım ve önemli bir gelişmedir. Çünkü insanlar birçok meselede hocaya danışma ihtiyacı duymadan İlahi davetin aslıyla karşılaşmakta ve Rablerinin kendilerinden ne isteyip-istemediğini açıkça okumaktadırlar.

Tabi ki bu gelişme Allah'ın dini ile insanlar arasında iletişimi sağlayan ve kendilerine din adamı denilen geniş bir kesimi rahatsız etmiştir. Çünkü daha önce istedikleri gibi yönlendirdikleri müslümanlar meal okumaya başlayıp, birçok İlahi gerçeğe dinin asli kaynağında şahit olduktan sonra bu geleneksel din adamlarının asırlardır anlattıkları hurafelere, yalan yanlış rivayetlere karşı çıkmaya başlamışlar ve bu sözde din adamlarının halk nezdindeki itibarlarını ciddi bir şekilde lekelemişlerdir.

Bu durumdan çok rahatsız olan ve bildikleri arapça ile okudukları birkaç kitabı yegane sermaye telakki eden bu din adamları ise Türkiye'de "Rabbim benden ne istiyor?" sorusunun cevabını öğrenebilmek için meal okuyan müslümanlara "Mealciler" yaftasını vermişlerdir. Mealci dedikleri bu müslümanların ayetlere dayalı haklı eleştirilerine önceleri yalan yanlış rivayetlerle karşı çıkmaya çalışan fakat ayetlerin açık anlamı karşısında bunu başaramayan söz konusu din adamları, daha sonra meal okumalarına rağmen fazlaca düşünmeden hatalı sonuca ulaşan kimselerin her yanlışını, meal okuyan bütün müslümanlara nisbet etmeye başlamışlardır.

Bu elbetteki ilimden ve insaftan uzak bir yakıştırmadır. Çünkü ayetleri yanlış anlamanın veya hak hükme batıl yorum getirmenin, ayetin metnini veya mealini okuyup-bilmekle bir ilgisi yoktur. Kaldı ki günümüzde arapça bilen birçok kimsenin laf ve dilbilgisi canbazlığı ile apaçık olan muhtelif ayetleri nasıl tevil ve tahrif etmeye çalıştıklarına da şahit oluyoruz. Dolayısıyle anlayışında ve imanında eksiklik, niyetinde bozukluk olan kimsenin konuştuğu dil ister arapça, ister türkçe olsun, aynı yanlışa düşerek aynı sapıklığa yönelebilmektedir.

"Kur'an meali okumak caiz midir, değil midir?" sorusu, dinini ve davasını bilen müslümanların tebessümle karşılayacakları tuhaf bir sorudur. Böyle bir soru "Allah'ın benden ne istediğini Allah'ın Kitab'ından okuyup öğreneyim mi, öğrenmeyim mi?" sorusu gibidir. Kur'an'daki "Siz bu Kitab'tan sorulacaksınız" buyruğu arapça bilsin veya bilmesin bütün müslümanları muhatap alan bir buyruk olduğuna göre hesap gününde Rabbimize "Ya Rabbi arapça öğrenemedik ve yirmi cilt tefsir alıp okumaya da imkanımız olmadığı için bizi bu Kitab'tan muaf tut, sorgulama" diyebilir miyiz?

Biz diyemeyiz. Çünkü böyle bir mazeretimizin olmadığını, olamayacağını biliyoruz. Resulullah (s.a.v.) son peygamber, Kur'an-ı Kerim son İlahi Kitab olduğuna göre elbetteki bu son Kitab değişik dillere tercüme edilecek ve dünya insanlarının istifadesine sunulacaktır. Zaten Rabbimizin dilediği de budur. Nitekim bu konumuzla ilgili olarak Rahman olan Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır;

Eğer biz onu a'cemi (arapça olmayan bir dilde) olan Kur'an kılsaydık onlar mutlaka "Onun ayetleri tafsilatlı olarak açıklanmalı değil miydi? Arap olana a'cemi (lisanda bir Kitab) olur mu?" derlerdi. De ki "O (arap veya a'cem olsun) iman edenler için hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin ise (arap veya a'cem olsun) kulaklarında bir ağırlık vardır ve (Kur'an) onlara körlüktür-kapalıdır. Sanki onlara (kendilerinden ilgisiz) uzak bir yerden seslenilir. (41-Fussilet 44)

Bu ayet bizlere bizi anlatan, bizim durumumuza açıklık kazandıran bir ayettir. Kendi dillerinin dışında İlahi bir Kitab'la muhatab ve mükellef olan insanlar, bu durum karşısında "Kitab bizim lisanımızda gönderilmeli değil miydi veya biz bu lisanı bilmediğimiz için Kitab'tan sorumlu değiliz veya bu Kitab'ı anlayabilmemiz için lisanını öğrenmemiz-bilmemiz gerekmez miydi?..." şeklinde birçok itirazları gündeme getirebilirlerdi. Şanı yüce Rabbimiz bu muhtemel itirazların sadece bir tanesini doğru kabul etmekte ve ayette bu hak itirazı zikretmektedir;

... Onun ayetleri tafsilatlı olarak açıklanmalı değil miydi? Arap olana a'cemi (lisanda bir Kitab) olur mu? ... (41-Fussilet 44)

Ayetin bu bölümünü tefekkür ettiğimiz zaman tevil veya tefsir kelimesi kullanılarak "Onun ayetleri tevil veya tefsir edilmeli değil miydi?" şeklinde ifade edilmediğini görürüz. Bunun nedeni zamanlar ve mekanlar üstü olan ayetlerin, belli bir zamana ve döneme sığdırılarak tefsir edilemeyeceği, kıyamete kadar peyderpey tecelli edecek olan geniş anlamının sınırlandırılamayacağı içindir. Bunu anlayamayanlar son cümlemizi düşünerek ve yavaş yavaş tekrar okuyabilirler.

Netice olarak ayette tevil veya tefsir kelimesi değil, önemine binaen sureye ismini veren fussilet kelimesi kullanılmaktadır. Fussilet kelimesi açıklamak, tafsil etmek, bir şeyi ayrıntılarıyla anlaşılır halde yazmak veya söylemek anlamına gelmektedir. Burada sormamız gereken soru, İlahi Kitab'ın lisanını bilmeyen insanlar için ayetlerin tafsil edilerek ayrıntılarıyla açıklanması ne demektir ve bunu kim yapacaktır? Burada yapılması gereken iki ayrı iş vardır. Birincisi arapça dilbilgisi kaidelerine sadık kalınarak ve gerekirse dip notlar düşülerek veya parantez içi açılımlarla ayetlerin bir başka lisana tercüme edilmesi, bu titizlikle hazırlanan mealin o lisanı konuşan insanlar için açık ve anlaşılır olmasıdır.

İkinci iş ise ayetlerin tafsil edilerek ayrıntılarıyla açıklanmasıdır. Mesele bu noktaya geldiği zaman bazı aklı evveller "İşte arapça bilen alimlerin yapması gereken ve yaptığı da budur" diyeceklerdir. Onlara sağ elimizi hafifçe kaldırıyor ve "Burada durun" diyoruz. Çünkü mufassal bir Kitab olan Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tafsil ve ayrıntılarla açıklama hakkını önce kendisinde görerek hiçbir kimseye vermemektedir. Biz insanların, biz müslümanların yapması gereken sadece ve sadece birincisini gerçekleştirmek ve sıhhatli bir meal ortaya koymaya çalışmaktır. İkincisi olan ayetleri tafsil ederek ayrıntılarıyla açıklama işini bizzat Kur'an yüklenmekte ve bu vasfın öncelikle sadece kendisinde bulunduğunu beyan etmektedir;

(Bu Kur'an) Rahman ve Rahim'den indirilmedir. Bilen bir kavim için ayetleri 'ayrıntılarıyla açıklanmış' arapça olan bir Kitab'dır. (41-Fussilet 2-3)

Fussilet kelimesi bu ayette de geçmekte, bu yüce Kitab kendi ayetlerini kendi ayetleriyle tafsil ederek açıkladığını beyan etmektedir. Ayetlerini ayetler ile açıklayan, her hangi bir konudaki mütaşabih-benzer ayetlerini birbiriyle açıklayarak muhkem hale getiren Kur'an-ı Kerim, bu İlahi açıklamaya kimlerin mazhar olacağını da ayetin devamında zikretmekte ve bizleri bir üst ufuğa davet etmektedir;

... De ki "O (arap veya a'cem olsun) iman edenler için hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin ise (arap veya a'cem olsun) kulaklarında bir ağırlık vardır ve (Kur'an) onlara körlüktür-kapalıdır. Sanki onlara (kendilerinden ilgisiz) uzak bir yerden seslenilir. (41-Fussilet 44)

Evet,
Rabbimizin İlahi buyruğundan da anlaşılacağı üzere ayetlerdeki hak mesajın anlaşılması, hak mananın kavranılması lisana veya dil şartına değil, sadece ve sadece iman şartına bağlanmaktadır. Arap olmamasına ve arapça bilmemesine rağmen "Bu Rabbimin kelamıdır" diyerek iman ettikleri ayet meallerini Rablerinden duymuşçasına tefekkür eden, ayetleri ayetlerle anlamaya çalışan bir dünya müslümanı, söz konusu ayetlere böyle yaklaşmayan bir araptan elbetteki çok daha iyi anlayacak, çok daha iyi kavrayacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in araplar veya acemler için değil iman edenler için hidayet olduğunun açık bir göstergesi de, Türkiye'de Kur'an'a dönüş hareketiyle başlayan ve gelişen İslam anlayışının birçok arap ülkesini geride bırakmasında görülebilir.

Sonuç olarak apaçık olan Kur'an'ı en ince ayrıntısına kadar anlamakla, ayetleri uzun uzun tefsir etmekle değil, ayetleri okuyup anlamaya çalışmakla ve anladığımız kadarıyla amel etmekle mükellefiz. Daha açık bir ifadeyle mükellefiyetimiz, anladığımız kadardır. Burada önemli olan İlahi kelamdaki hak anlamın, ayetlerin zahirine sadık kalınarak doğru bir istikamette anlaşılmaya çalışılması ve herkesin aynı anlam istikametinde olmak şartıyla ulaşabildiği menzilde-anlayabildiği hak anlama iman dolu bir teslimiyet göstermesidir.

Arapça bilmeyen bir müslüman olarak önce kendimiz sonra meal okuyan diğer kardeşlerimiz için araştırarak yazdığımız ve "Kur'an nedir? Ne için indirilmiştir? Faydalanabilme şartları nelerdir?" sorularını yine yüce Kitabımızdan cevaplandırdığımız "Kur'an'a Yönelirken" çalışmamız, meal okuyan kardeşlerimiz için bir mukaddime olmakta ve okudukları Kitabı anlamada yol göstermektedir. Bu kitab çalışmamızda da belirttiğimiz gibi temiz bir kaynaktan temiz bir su alabilmek için öncelikle testilerimizdeki eski ve bulanık suları nasıl ki dökmemiz gerekiyorsa, Kur'an'a da ön yargı veya ön kabullerle bulanmış bir zihinle düşüncelerimizi tasdik ettirmek için değil, bu ön kabullerden sıyrılmış temiz bir zihinle İlahi gerçekleri öğrenebilme kaygısıyla yönelmemiz gerekir.

Yine bu kitab çalışmamızda açıkladığımız gibi okuduğumuz ayetleri düşünürken ayetlere anlam vermek için değil, ayetlerdeki hak anlamı bulabilmek için düşünmeye gayret edeceğiz. Çünkü hiçbir ayet, bizlerin vereceği güzel bir anlama muhtaç bir ayet değildir. Ayetlerin hak anlamı zaten o ayetlerin içindedir. Burada ayetlere kolay olan tanımlayıcı yöntemle değil, zor ama doğru olan tanıma yöntemiyle yönelmemiz, ayetin zahir anlamından zerre kopmadan o ayetlerdeki hak manayı anlamaya çalışmamız gerekir. Nitekim bu nedenledir ki otuz yıldır okuyup tefekkür etmemize rağmen hala anlayamadığımız birçok ayeti kendi anlayışımıza göre güzel ve akli de olsa tanımlama veya anlamlandırma cihetine gitmiyor, ayetler arası bağlantılarla tanımak ve anlamak için çalışmaya devam ediyoruz.

Arapçadan başka dili konuşan müslümanlar için arapça bilmeden Kur'an anlaşılmaz görüşünden hareketle zihinlerini değil ağızlarını açarak "Meal okumak caiz değildir" diyenlerin niyetlerine ve İslam'ın düz yolunu yokuş gösteren yorumlarına katılmasak da bu sözlerine katılıyor ve biz de "Meal okumak caiz değildir" diyoruz. Çünkü Fussilet suresindeki ayetin açık anlamıyla birlikte "Oku" emri arapça bilmeyen bütün müslümanları da kuşatan bir emir ise bu müslümanların meal okuması caiz değil apaçık bir farzdır. Dua ile..

14 Aralık 2017
Mehmed ALAGAŞYorum Yap


Yorumlar yeniden eskiye doğru sıralanmıştır.
Sıralamayı çevirmek için tıklayınız.

Cihat
01-06-2020 07:06
#4737
Tebrikler

İçi dolu dolu nostaljik bir internet sitesi. Neml suresi 60. ayet meali için araştırma yaparken buldum bu siteyi. Çok hoşuma gitti. Mahlas olarak Behçet ismini kullanmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini okudum ve araştırmak istedim. Bu siteye rastladım. Hayırlı afiyetli suhûletli başarılar dilerim.
Mehmed Alagaş
29-01-2018 13:55
#2819
Müslüman isen önce Selam sonra kelam Mehmed kardeş

Ehl-i Kitab din adamlarının veya araştırmacıların Kur'an'ı kendi dillerinde anlama çabası, 1141 lerden de çok öncesine gitmektedir. Bizlerin kastettiği bu özel çabalar değil, değişik dillerdeki Kur'an mealinin halkın genel istifadesine sunulmasıdır.
Mehmed
29-01-2018 13:09
#2818
meal çalışmaları son yüz yılda mı başladı yoksa son yüz yılda başlayan tahrif mi?

"Bildiğiniz gibi son yüzyıla kadar bağnaz bir muhafazakarlık adına Kur'an-ı Kerim değişik dillere çevrilmemiş, bu İlahi mesaj değişik dillerdeki dünya insanlarına ulaştırılamamıştır." demişsiniz bu bilginin kaynağı varmı? son yüzyıldan önce meal çalışması yapılmadı mı?
Öyle ise bu bilgi kaynaksız mı?
Muhammed Hamidullah'ın verdiği bilgiye göre, Avrupa'da ilk Meal çalışmaları 1141'de başlamış ve Kuran bu tarihlerde Latince'ye çevrilmiştir.
İtalyanca'ya 1513, Almanca'ya 1616, Fransızca'ya 1647 ve İngilizce'ye de 1648'de tercüme edilmiştir.
Bugün için, yaklaşık olarak Almanca'da 47, İngilizce'de 51, Fransızca'da 31, Latince'de 36, Urduca'da 100'e yakın ve Farsça'da 100'ün üstünde meal bulunmaktadır.
Türkçe'de 65 civarında Meal olduğu söylenebilir.
Mehmed Alagaş
19-12-2017 12:22
#2737
Ve aleykümselam

Amin Talha kardeşim. Sabır duasıyla..
Talha
17-12-2017 19:58
#2733
SELAMUN ALEYKUM

Su gibi Arapça bilip yıllarca hafızlık yapan fakat Kur'an'ın ruhundan, Furkan'ın nurundan mahrum kalan nice tanıdığım insanlar var ki şuan kardeş olduğumuz...

Geriye baktıklarında hep aynı şeyi söylüyorlar: "Kesinlikle iman ediyoruz ki Kur'an'ı anlamak için Arapça bilmek şart değildir. Ayetlere temiz bir yönelişle yönelen herkese Allah bu Kur'an'ı anlamayı nasibedecektir."

Bugün Türkiye'de, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Japonya'da ve daha nice diyarlarda aynı hassasiyetle hareket eden, aynı istikamette olan mü'minlerin çoğunun Arapça bilmediği ortadayken nasıl oluyorda anlaşılamayacağını iddia edebiliyorlar?

İşte bir yandan bu kimseleri ve diğer yandan geçmişte yaşamış ve kendilerini rahmetle andığımız alimleri bir çırpıda silip karalayanlara, yani haddi aşmada sınır tanımayanlara sadece sağ elimi hafifçe kaldırıp "burda durun!" demekten daha öteye gidesim var amca... Eğer faydası olacağını ve sonra " iyiki yapmışsın , Allah razı olsun, hakkımızı helal ediyoruz. " diyeceklerinden emin olabilsem yaparım da... Ama işte bunun birçok sonuçtan sadece bir ihtimal oluşu beni korkutuyor... O yüzden Rabbimiz bize hoşlanmadığı birşey yaptırmasın diyor hem kendim için hemde onlar için hidayet dileniyorum... Allah sabrımızı arttırsın, istikametimizi dosdoğru kılsın...

Selam hidayete tabi ve talip olanların üzerine olsun...

Mehmed Alagaş
17-12-2017 14:47
#2731
Ve aleykümselam Mehmed kardeşim

Herhangi bir ayete ön kabullerimizle yaklaşıp, ön kabullerimizi tasdik ettirmek niyetiyle yöneldiğimiz zaman farkında olmadan ayetin anlam istikametini tahrif etmiş oluruz. Oysa ayete boş ve temiz bir zihinle yönelip, ayetin zahir anlamındaki istikamete hep birlikte yönelmemiz gerekir. Elbetteki her kardeşimizin anlayış kapasitesi ve birikimi birbirinden farklıdır. Burada önemli olan vahdeti ayetin anlam derinliğinde değil, anlam istikametinde sağlayabilmemizdir. Zaten şanı yüce Rabbimiz de bizlerden ayetleri aynı anlam derinliğinde ve aynı seviyede anlamamızı değil, aynı anlam istikametinde anlamamızı dilemektedir.

Müslümanlar arasında bu anlam istikametinde birlik sağlandığı zaman ayeti aynı anlam istikametinde düşünen müslümanların birbirleriyle istişare ederek anlam derinliğine doğru yol almaları da kolay olacaktır. Ayetleri tefekkür ederken daha kalkış noktasında farklı anlam istikametlerine yönelen kimselerle ortak bir anlamda buluşabilmek ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Dolayısiyle tesis edilecek ilk ortaklığın, ayetlerin zahirine sadık kalınarak görülebilecek olan anlam istikametidir.

Tevhidi yolda vahdet meselesinde yıllar önce ısrarla belirttiğimiz “Bu vahdet müslümanların içinde bulunduğu konumda veya menzilde değil, istikamette sağlanabilecek bir vahdettir” cümlemizde anlatmak istediğimiz gerçek, bizleri bir araya getirmesi gereken ayetleri anlama meselesinde de önemle üzerinde durmamız gereken bir gerçektir. Bu yapıldığı zaman müslümanlar ayetleri anlayış derecesinde farklı menzillerde olsalar da, ayetlerin anlam istikametinde bir araya gelmiş olacaklardır.
Mehmed Can
17-12-2017 13:25
#2730
Selamunaleyküm

Mehmed abim yazıdan çok istifade ettim Allah razı olsun. Ayetlerin tafsil edelirek ayrıntılarıyla açıklama hakkının öncelikle Kur’an’da olduğunu belirtmeniz çok güzel. Ben aşağıdaki cümlenizi biraz açmanızı istiyorum. Şöyle diyorsunuz.

“Burada önemli olan İlahi kelamdaki hak anlamın, ayetlerin zahirine sadık kalınarak doğru bir istikamette anlaşılmaya çalışılması ve herkesin aynı anlam istikametinde olmak şartıyla ulaşabildiği menzilde-anlayabildiği hak anlama iman dolu bir teslimiyet göstermesidir.”

Buradaki doğru istikamet nedir?


Ömer Muhtar
16-12-2017 15:02
#2729
Allah hepimizi hayır üzere kılsın inşaallah

Öncelikle belirtmek isterimki bu soru ya da itiraz benim kendi düşüncem değil. bu konuda karşılaştığım itirazlardan biridir ve "bu konuda ne dersiniz" kısmı benim sorum. ben zaten abdullah kardeşin sorusunu ve sizin cevabınızı anladığım için güzel bir soru ve açıklama diye kanaatimi belirttim. diğer husus ise sorulan soru abdullah kardeşimin sorduğu soru ile aynı soru değil, dolayısıyla bekir kardeşim ve siz, meal okunup-okunmaması konusunda soruluyor şeklinde anlamışsınız soruyu, ya da ben yanlış aksettirdim. soru kurana yönelirken kitabınızdaki kuranı anlamak için arapça bilmek şart mı konusuna atıf bir sorudur. siz o kitapta bir örnekle de kuranı anlamak için arapça şartı olup- olmadığını açıkladınız ama soru ya da itiraz bu değil, konu, yanlış anlaşılmakla alakalı. kısacası itiraz edenler " biz kuran-ı anlamak için arapça bilmek şarttır veya arapça bilmeyenler kuran-ı anlamazlar derken tabiki meal okunup- okunmaması değil, meal yapabilmek için, arapça kelimelere anlam verebilmek için arapça bilmek şarttır demek istiyoruz, ama yanlış anlaşılıyoruz" diyor.

Bu kadar uzun bir açıklama yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm, hakkınızı helal edin.
selamün aleyküm.
Mehmed Alagaş
16-12-2017 12:00
#2726
Ve aleykümselam

Ömer kardeşim beni şaşırtan bir soru sordun. Elbetteki meali arapça bilmeyenler değil arapça bilenler hazırlayacaklar, bazı kelimelerin birden fazla anlamı varsa bu anlamları dip notlarla veya parantez içi açılımlarla belirteceklerdir. Bazı küçük hatalar, eksiklikler olduğu zaman da birbirlerini ikaz ederek bu hataları düzelteceklerdir.

Burada yapıcı olmak önemlidir. Mesela özenle hazırlanmış bir meal, herhangi bir internet sitesinden meseleye vakıf bütün müslümanların tashihine açıldığı zaman hiç kuşkunuz olmasın ki bir yıl gibi kısa bir zamanda türkçe konuşan müslümanların ortak ve olgunlaşmış bir meali durumuna gelecektir. Zaten otuz yıldır tashih ederek olgunlaştırmaya çalıştığımız türkçe meali, bu sitede müslümanların hem faydasına hem de tashihine açmamızın nedeni buydu.

Bekir kardeşime de kısa ve öz cevabı için teşekkür ediyorum.
Bekir Ziya
15-12-2017 16:50
#2725
selamün Aleyküm

Arapça bilenler, kendi yaptıkları mealin okunmasına itiraz ediyorlarsa, o zaman söylenecek şey yok demektir.
Ömer Muhtar
15-12-2017 14:46
#2724
selamün aleyküm

Allah razı olsun sorandan da cevaplayandan da, güzel bir açıklama olmuş.
lakin bahsedilen kişiler şu itirazı da yöneltebileceklerdir; " peki ayetlerin mealini nasıl yapacaksınız, bunun için arapça bilmek gerekmez mi? bizim kuran-ı anlamak için arapça bilmek şart dediğimiz bu husustur"
bu konuda ne dersiniz?
selametle inşaallah.


Güvenlik Kodu (*)
İşlemin sonucunu aşağıya yazınız : 27 çarpı 2 = ?


(*) Zorunlu

LÜTFEN DİKKAT:
IP numaranız kaydedilmektedir. Yorumlarınız sebebiyle ilgili kişi ve kurumların yasal işlemler başlatabileceğini unutmayınız. Aşağıdaki sebeplerle yorumlarınız onaylanmayacaktır.
  • Küfür, hakaret, tehdit, rencide edici ifadeler
  • İnançlara saldırı
  • Büyük harflerle yazılmış cümleler