Sure Ayet

Enfâl SuresiEnfâl Suresi 75 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 88. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 176 sayfa numarasında yer almaktadır.
Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.
 

 
 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 
 
1 - Sana enfal (savaş ganimetleri) hakkında soruyorlar. De ki "Ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer mü'min iseniz Allah'tan korkup-sakının, aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin." (8-Enfâl 1)

 
 
2 - Mü'minler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. (8-Enfâl 2)

 
 
3 - Onlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler (İlahi rızayı gözeterek verip-harcarlar). (8-Enfâl 3)

 
 
4 - İşte gerçek mü'minler bunlardır. Rableri katında onlar için (yüksek) dereceler, mağfiret (bağışlanma) ve kerim (üstün-kusursuz) rızık vardır. (8-Enfâl 4)

 
 
5 - Rabbin seni evinden hak uğrunda (savaşa) çıkardığında, mü'minlerden bir grup (bunu kerih görüp) bundan hoşlanmamışlardı. (8-Enfâl 5)

 
 
6 - Hak açıkça ortaya çıktıktan sonra bile sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle tartışıp-duruyorlardı. (8-Enfâl 6)

 
 
7 - Hani Allah size iki taifeden (kervan veya Kureyş ordusundan) birinin sizin olduğunu vadediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın (kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin arkasını kesmek istiyordu. (8-Enfâl 7)

 
 
8 - Bu (İlahi takdir), mücrimler (suçlu-günahkarlar) istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindi. (8-Enfâl 8)

 
 
9 - Siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O da "Ben birbiri ardınca (gelecek) bin melek ile size yardım ediciyim" diyerek duanıza icabet etmişti. (8-Enfâl 9)

 
 
10 - Allah bunu yalnızca bir müjde ve kalplerinizin tatmin bulması (yatışması) için yapmıştı. Nusret (zafer ve yardım) ancak Allah katındandır. Hiç şüphesiz Allah Aziz'dir (üstün ve güçlü olandır), Hakim'dir (hüküm ve hikmet sahibidir). (8-Enfâl 10)

 
 
11 - Hani Kendi katından (indirdiği) bir güven (emniyet) olarak sizi bir uyuklama bürüyordu. Sizi tertemiz kılmak, sizden şeytanın pisliklerini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve (sebat vererek) ayaklarınızı sağlamlaştırmak için size gökten bir su indiriyordu. (8-Enfâl 11)

 
 
12 - Rabbin meleklere vahyetmişti ki "Şüphesiz Ben sizinleyim, iman edenlere sebat verin. Ben küfre sapanların yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına." (8-Enfâl 12)

 
 
13 - Bu, onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri nedeniyledir. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse hiç şüphesiz ki Allah, azabı (cezalandırması) pek şiddetli olandır. (8-Enfâl 13)

 
 
14 - İşte bunu tadın. Muhakkak ki kafirlere ateş azabı da vardır. (8-Enfâl 14)

 
 
15 - Ey iman edenler. Toplu olarak kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin (korkup-kaçmayın). (8-Enfâl 15)

 
 
16 - Tekrar savaşmak için bir yana çekilen ya da bir başka bölüğe katılmak için mevzi tutanın dışında kim onlara böyle bir günde (düşmana) arkasını dönerse, gerçekten o Allah'tan bir gazaba uğramıştır ve onun barınma yeri cehennemdir. Orası gidilip-varılacak ne kötü bir yerdir. (8-Enfâl 16)

 
 
17 - Onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, Allah attı. (Bütün bunları) mü'minleri güzel bir imtihanla imtihan etmek için (yaptı). Hiç şüphesiz Allah Semi'dir (herşeyi işitendir), Alim'dir (hakkıyle bilendir). (8-Enfâl 17)

 
 
18 - İşte böyle. Gerçekten Allah, kafirlerin tuzaklarını (hileli-düzenlerini) boşa çıkarıcıdır. (8-Enfâl 18)

 
 
19 - (Ey müşrikler, Bana da dua ederek) fetih istiyorsanız, işte size fetih. Eğer (yaptıklarınızdan) vazgeçiyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Yok yine dönerseniz, Biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa size bir şey sağlayamaz. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir. (8-Enfâl 19)

 
 
20 - Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşitip dururken ondan yüz çevirmeyin. (8-Enfâl 20)

 
 
21 - Dinleyip-İşitmedikleri halde "İşittik" diyenler gibi olmayın. (8-Enfâl 21)

 
 
22 - Allah katında yerde debelenen canlıların en kötüsü, düşünüp-akıl erdirmez olan sağırlar ve dilsizlerdir. (8-Enfâl 22)

 
 
23 - Allah onlarda bir hayır görseydi, elbetteki onlara işittirirdi. Fakat işittirseydi bile (yine hakka) yüz çevirerek döner giderlerdi. (8-Enfâl 23)

 
 
24 - Ey iman edenler. Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz mutlaka O'nun huzurunda toplanacaksınız. (8-Enfâl 24)

 
 
25 - Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere erişmekle kalmayan bir fitneden korkup-sakının. Bilin ki Allah, azabı (cezalandırması) pek şiddetli olandır. (8-Enfâl 25)

 
 
26 - Hatırlayın, hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf-aciz görülüyordunuz. İnsanların sizi kapıp-yakalayıvermelerinden korkuyordunuz da O sizi (yerleşik kılıp) barındırdı. Sizi yardımıyla destekledi ve size temiz şeylerden rızıklar verdi. Böylece şükredersiniz. (8-Enfâl 26)

 
 
27 - Ey iman edenler. Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ki bile bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olmayasınız. (8-Enfâl 27)

 
 
28 - Bilin ki sizin mallarınız ve çocuklarınız ancak birer fitnedir (imtihan sebebidir). Büyük mükafat ise ancak Allah katındadır. (8-Enfâl 28)

 
 
29 - Ey iman edenler. Allah'tan korkup-sakınırsanız, O size bir furkan (hakkı batıldan ayıran bir nur ve anlayış) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl (lutuf ve ihsan) sahibidir. (8-Enfâl 29)

 
 
30 - Hani o küfre sapanlar seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek amacıyla sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (Allah'ın bildiği) bu tuzağı kurarlarken, Allah da karşılığında (onların bilmediği bir) tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. (8-Enfâl 30)

 
 
31 - Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman "İşittik, istesek biz de bunun bir benzerini söyleyebiliriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir" dediler. (8-Enfâl 31)

 
 
32 - Bir de "Ey Allah'ımız eğer bu (Kur'an) gerçekten Sen'in katından gelmiş bir hak ise (bu Kitab'ta vadedildiği gibi) gökten üstümüze taş yağdır veya elim-acıklı bir azab getir" demişlerdi. (8-Enfâl 32)

 
 
33 - Oysa sen içlerinde bulunduğun sürece Allah onları azablandıracak değildir. Ve onlar istiğfar ederken de (bağışlanma dilerken de) Allah onlara azab edecek değildir. (8-Enfâl 33)

 
 
34 - (Böyle olmasa) onlar Mescid'i Haram'dan (insanları) alıkoyarlarken ve onun (hizmete ehil) koruyucuları değilken, Allah onları niçin azablandırmasın? Onun (hizmete ehil) koruyucuları yalnızca muttakilerdir (korkup-sakınanlardır). Ancak onların çoğu bilmezler. (8-Enfâl 34)

 
 
35 - Onların Beyt yanındaki duaları ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde küfretmekte olduklarınız dolayısıyla tadın azabı. (8-Enfâl 35)

 
 
36 - Gerçek şu ki küfre sapanlar, (insanları) Allah'ın yolundan engellemek için mallarını harcarlar, bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu (harcamalar) onlara bir yürek acısı olacak ve sonunda mağlup olacaklardır. Küfredenler (ve küfürde ısrar edenler) en sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır. (8-Enfâl 36)

 
 
37 - Bu, Allah'ın murdar olanı temizden ayırdetmesi ve murdar kısımları birbiri üzerine yığıp-biriktirerek hepsini cehenneme atması içindir. İşte bunlar hüsrana (ebedi ziyana) uğrayanlardır. (8-Enfâl 37)

 
 
38 - O küfre sapanlara de ki "Eğer vazgeçerlerse geçmiş (yaptıkları) bağışlanacaktır. Ama yine dönecek olurlarsa, önceki (toplumlara uygulanan) sünnet muhakkak (onlara da) uygulanacaktır." (8-Enfâl 38)

 
 
39 - Fitne kalmayıncaya ve din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarını hakkıyle görendir. (8-Enfâl 39)

 
 
40 - Eğer (ayetlerimizden) yüz çevirirlerse, bilin ki Allah sizin mevlanızdır (veliniz ve sahibinizdir). O ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır. (8-Enfâl 40)

 
 
41 - Şunu da biliniz ki ganimet olarak aldığınız her hangi bir şeyden beşte biri mutlaka Allah'a (aittir. Bu pay) Resul ve ona yakınlığı olanlar, yetimler, miskinler ve yolda kalmışlar içindir. Eğer Allah'a ve hak ile batılın birbirinden ayrıldığı günde, iki ordunun karşı karşıya geldiği o günde kulumuza indirdiğimize (İlahi yardımımıza) iman ediyorsanız (ganimetleri böyle bölüşün). Allah her şeye kadirdir (güç yetirendir). (8-Enfâl 41)

 
 
42 - Hani siz vadinin yakın kenarında, onlar da uzak yamacındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşseydiniz, kaçınılmaz olarak sözleştiğiniz şey (yöneleceğiniz hedef, yer veya vakit) hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Ancak Allah mukadder (olması takdir edilen) işi gerçekleştirmek için (böyle yaptı). Ta ki helak olan apaçık bir delilden sonra helak olsun, sağ kalanlar da yine apaçık bir delilden sonra hayatta kalsın. Şüphesiz Allah Semi'dir (herşeyi işitendir), Alim'dir (hakkıyle bilendir). (8-Enfâl 42)

 
 
43 - Hani Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, çekinip-yılgınlığa kapılacak ve (mukadder olan) bu iş konusunda tartışıp-anlaşmazlığa düşecektiniz. Ancak Allah (sizi bundan kurtardı) esenlik bağışladı. Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir. (8-Enfâl 43)

 
 
44 - Karşı karşıya geldiğinizde Allah 'mukadder olan işi gerçekleştirmek' için onları gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a (O'nun dilediği sonuca) döndürülür. (8-Enfâl 44)

 
 
45 - Ey iman edenler. Bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman sebat (dayanıklık) gösterin ve Allah'ı çokça zikredin ki felaha (kurtuluşa) eresiniz. (8-Enfâl 45)

 
 
46 - Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişip-didişmeyin. Yoksa çözülüp-yılgınlaşırsınız, rüzgarınız (hızınız ve kuvvetiniz) gider. Sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. (8-Enfâl 46)

 
 
47 - Bir de yurtlarından böbürlenerek (çalım satarak), insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve (halkı) Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatandır. (8-Enfâl 47)

 
 
48 - Hani (o vakit) şeytan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara "Bugün insanlardan sizi yenecek (bozguna uğratacak) kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım" demişti. Ne zaman ki iki topluluk (karşılaşıp) birbirini gördüğü zaman o (şeytan) iki topuğu üstünde geri döndü ve "Şüphesiz ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediklerinizi görmekteyim ve ben Allah'tan korkuyorum. Allah'ın azabı çok şiddetlidir" dedi. (8-Enfâl 48)

 
 
49 - Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar "Bunları (müslümanları) dinleri aldattı" diyorlardı. Oysa kim Allah'a tevekkül ederse, bilsin ki Allah Aziz'dir (üstün ve güçlü olandır), Hakim'dir (hüküm ve hikmet sahibidir). (8-Enfâl 49)

 
 
50 - Melekler o küfredenlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak ve "Yakıcı azabı tadın" diyerek canlarını alırken onları bir görseydin. (8-Enfâl 50)

 
 
51 - İşte bu ellerinizle yaptığınızın bir karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmedici değildir. (8-Enfâl 51)

 
 
52 - (Bunların gidiş tarzı) Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibidir. (Onlar da) Allah'ın ayetlerini yalanladılar, Allah da onları günahlarından dolayı yakalayıverdi. Şüphesiz ki Allah büyük kuvvet sahibidir, azabı (cezalandırması) pek şiddetlidir. (8-Enfâl 52)

 
 
53 - Bu (sünnetin nedeni) bir kavim kendilerinde olan nimeti (kendileri zulümle) değiştirinceye kadar, Allah onlara verip-bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz Semi'dir (herşeyi işitendir), Alim'dir (hakkıyle bilendir). (8-Enfâl 53)

 
 
54 - Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanladılar, Biz de günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun hanedanını suda boğduk. Hepsi de zalimlerdi. (8-Enfâl 54)

 
 
55 - Allah katında yerde debelenen canlıların en kötüsü, şüphesiz küfredenlerdir. Onlar iman etmezler. (8-Enfâl 55)

 
 
56 - Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın kimselerdir ki, her defasında ahidlerini bozarlar. Onlar korkup-sakınmazlar. (8-Enfâl 56)

 
 
57 - Bundan dolayı eğer savaşta onları yakalarsan öyle cezalandır ki onlar ile arkalarından gelecek olanlar ibret alıp-dağılsınlar. (8-Enfâl 57)

 
 
58 - Eğer bir kavmin (anlaşmaya) ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen onlara (ihanet etmeden) eşitlik üzere 'anlaşmayı iptal ettiğini açıkça bildir'. Allah hainleri (ihanet edenleri) sevmez. (8-Enfâl 58)

 
 
59 - Küfre sapanlar (Bizden) kaçıp-kurtulduklarını sanmasınlar. Onlar (Bizi asla) aciz bırakamazlar. (8-Enfâl 59)

 
 
60 - Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp-beslenen atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği daha başkalarını korkutup-caydırasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz (ne harcarsanız) size eksiksiz ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. (8-Enfâl 60)

 
 
61 - Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O Semi'dir (herşeyi işitendir), Alim'dir (hakkıyle bilendir). (8-Enfâl 61)

 
 
62 - Onlar seni (hileyle) aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O seni yardımıyla ve mü'minlerle destekleyendir. (8-Enfâl 62)

 
 
63 - Ve (Allah) onların kalplerini birleştirdi. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi harcasaydın bile onların kalplerini birleştiremezdin. Ama Allah (rahmetiyle) onların aralarını bulup-kaynaştırdı. Çünkü O Aziz'dir (üstün ve güçlü olandır), Hakim'dir (hüküm ve hikmet sahibidir). (8-Enfâl 63)

 
 
64 - Ey Peygamber. Sana ve sana tabi olan (seni izleyen) mü'minlere Allah yeter. (8-Enfâl 64)

 
 
65 - Ey Peygamber, mü'minleri savaşa hazırlayıp-teşvik et. Eğer içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlub ederler. Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, bunlar da kafirlerden binini yener. Çünkü onlar kavramayan bir topluluktur. (8-Enfâl 65)

 
 
66 - Şimdi Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir za'f olduğunu da bildi. Sizden yüz sabırlı (kişi) bulunursa (onların) ikiyüzünü bozguna uğratır. Eğer sizden bin (kişi) olursa, Allah'ın izniyle (onların) iki binini yener. Allah sabredenlerle beraberdir. (8-Enfâl 66)

 
 
67 - Hiçbir peygambere, yeryüzünde (düşmana karşı) ağır basıncaya (zafer kazanıncaya) kadar esir alması yakışmaz. Siz dünyanın geçici yararını istiyorsunuz. Oysa Allah (size) ahireti istemektedir. Allah Aziz'dir (üstün ve güçlü olandır), Hakim'dir (hüküm ve hikmet sahibidir). (8-Enfâl 67)

 
 
68 - Eğer Allah'ın geçmişte bir yazması (takdiri) olmasaydı, aldıklarınız (fidyeler) nedeniyle size büyük bir azab dokunurdu. (8-Enfâl 68)

 
 
69 - Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yeyin. Allah'tan korkup-sakının. Hiç şüphesiz Allah Gafur'dur (çok bağışlayandır), Rahim'dir (rahmetiyle çok esirgeyendir). (8-Enfâl 69)

 
 
70 - Ey Peygamber. Elinizdeki esirlere de ki "Eğer Allah, sizin kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse (görürse) sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah Gafur'dur (çok bağışlayandır), Rahim'dir (rahmetiyle çok esirgeyendir)." (8-Enfâl 70)

 
 
71 - Eğer sana ihanet etmek isterlerse (üzülüp-şaşırma) onlar daha önce Allah'a ihanet etmişlerdi de (Allah) onlara karşı sana imkân ve kudret vermişti. Allah Alim'dir (herşeyi hakkıyle bilendir), Hakim'dir (hüküm ve hikmet sahibidir). (8-Enfâl 71)

 
 
72 - Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte bunlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler ise onlar hicret edinceye kadar, sizin onlara hiçbir velayetiniz (koruyucu yükümlülüğünüz) yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın (onlara) yardım etmek üzerinizde bir yükümlülüktür. Allah yaptıklarınızı hakkıyle görendir. (8-Enfâl 72)

 
 
73 - Küfredenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesad (bozgunculuk) olur. (8-Enfâl 73)

 
 
74 - İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte onlar gerçek mü'minlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve kerim (üstün-kusursuz) bir rızık vardır. (8-Enfâl 74)

 
 
75 - Bundan sonra iman edip hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler de sizdendir. Akrabalar Allah'ın kitabına göre, birbirlerine (varis olmaya) daha yakındırlar. Şüphesiz ki Allah (Alim'dir) herşeyi hakkıyle bilendir. (8-Enfâl 75)


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 
 

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِۜ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْۖ وَاَط۪يعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُٓ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ - 1
 
 

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ا۪يمَاناً وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَۚ - 2
 
 

اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَۜ - 3
 
 

اُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَـقاًّۜ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَر۪يمٌۚ - 4
 
 

كَمَٓا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّۖ وَاِنَّ فَر۪يقاً مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِهُونَۙ - 5
 
 

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَۜ - 6
 
 

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّٓائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُر۪يدُ اللّٰهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِه۪ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِر۪ينَۙ - 7
 
 

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَۚ - 8
 
 

اِذْ تَسْتَغ۪يثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنّ۪ي مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِف۪ينَ - 9
 
 

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِه۪ قُلُوبُكُمْۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ۟ - 10
 
 

اِذْ يُغَشّ۪يكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه۪ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَۜ - 11
 
 

اِذْ يُوح۪ي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنّ۪ي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذ۪ينَ اٰمَنُواۜ سَاُلْق۪ي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍۜ - 12
 
 

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَٓاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ - 13
 
 

ذٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابَ النَّارِ - 14
 
 

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِذَا لَق۪يتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَارَۚ - 15
 
 

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُٓ اِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزاً اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَٓاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰيهُ جَهَنَّمُۜ وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ - 16
 
 

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْۖ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰىۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنْهُ بَلَٓاءً حَسَناًۜ اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ - 17
 
 

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِر۪ينَ - 18
 
 

اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَٓاءَكُمُ الْفَتْحُۚ وَاِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْۚ وَاِنْ تَعُودُوا نَعُدْۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـٔاً وَلَوْ كَـثُرَتْۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ۟ - 19
 
 

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَط۪يعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَۚ - 20
 
 

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ - 21
 
 

اِنَّ شَرَّ الدَّوَٓابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ - 22
 
 

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْراً لَاَسْمَعَهُمْۜ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ - 23
 
 

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اسْتَج۪يبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْي۪يكُمْۚ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِه۪ وَاَنَّـهُٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ - 24
 
 

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُص۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَٓاصَّةًۚ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ - 25
 
 

وَاذْكُـرُٓوا اِذْ اَنْتُمْ قَل۪يلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰيكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِه۪ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - 26
 
 

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُٓوا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - 27
 
 

وَاعْلَمُٓوا اَنَّـمَٓا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۙ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُٓ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ۟ - 28
 
 

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْۜ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظ۪يمِ - 29
 
 

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَۜ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُۜ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ - 30
 
 

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَٓاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَٓاۙ اِنْ هٰذَٓا اِلَّٓا اَسَاط۪يرُ الْاَوَّل۪ينَ - 31
 
 

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَٓاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ - 32
 
 

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْۜ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ - 33
 
 

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُٓوا اَوْلِيَٓاءَهُۜ اِنْ اَوْلِيَٓاؤُ۬هُٓ اِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - 34
 
 

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَٓاءً وَتَصْدِيَةًۜ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ - 35
 
 

اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِۜ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَۜ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَۙ - 36
 
 

لِيَم۪يزَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَب۪يثَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَم۪يعاً فَيَجْعَلَهُ ف۪ي جَهَنَّمَۜ اُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۟ - 37
 
 

قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَۚ وَاِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّل۪ينَ - 38
 
 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّ۪ينُ كُلُّهُ لِلّٰهِۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ - 39
 
 

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰيكُمْۜ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّص۪يرُ - 40
 
 

وَاعْلَمُٓوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاك۪ينِ وَابْنِ السَّب۪يلِۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَٓا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِۜ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ - 41
 
 

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْۜ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْم۪يعَادِۙ وَلٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْراً كَانَ مَفْعُولاًۙ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍۜ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَم۪يعٌ عَل۪يمٌۙ - 42
 
 

اِذْ يُر۪يكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلاًۜ وَلَوْ اَرٰيكَهُمْ كَث۪يراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَۜ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - 43
 
 

وَاِذْ يُر۪يكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ ف۪ٓي اَعْيُنِكُمْ قَل۪يلاً وَيُقَلِّلُكُمْ ف۪ٓي اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْراً كَانَ مَفْعُولاًۜ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ۟ - 44
 
 

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِذَا لَق۪يتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَث۪يراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَۚ - 45
 
 

وَاَط۪يعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ر۪يحُكُمْ وَاصْبِرُواۜ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَۚ - 46
 
 

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَٓاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِۜ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطٌ - 47
 
 

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنّ۪ي جَارٌ لَكُمْۚ فَلَمَّا تَرَٓاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنّ۪ي بَر۪ٓيءٌ مِنْكُمْ اِنّ۪ٓي اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنّ۪ٓي اَخَافُ اللّٰهَۜ وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ۟ - 48
 
 

اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ د۪ينُهُمْۜ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ - 49
 
 

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذ۪ينَ كَفَرُواۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ - 50
 
 

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِۙ - 51
 
 

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَۙ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْۜ كَفَرُوا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْۜ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ - 52
 
 

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌۙ - 53
 
 

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَۙ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْۜ كَذَّبُوا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْۚ فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاَغْرَقْـنَٓا اٰلَ فِرْعَوْنَۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِم۪ينَ - 54
 
 

اِنَّ شَرَّ الدَّوَٓابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَۚ - 55
 
 

اَلَّذ۪ينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ ف۪ي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ - 56
 
 

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ - 57
 
 

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَٓاءٍۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَٓائِن۪ينَ۟ - 58
 
 

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُواۜ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ - 59
 
 

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه۪ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَر۪ينَ مِنْ دُونِهِمْۚ لَا تَعْلَمُونَهُمْۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْۜ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ - 60
 
 

وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۜ اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ - 61
 
 

وَاِنْ يُر۪يدُٓوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُۜ هُوَ الَّـذ۪ٓي اَيَّدَكَ بِنَصْرِه۪ وَبِالْمُؤْمِن۪ينَۙ - 62
 
 

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْۜ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَم۪يعاً مَٓا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْۜ اِنَّهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ - 63
 
 

يَٓا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ۟ - 64
 
 

يَٓا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى الْقِتَالِۜ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِۚ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُٓوا اَلْفاً مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ - 65
 
 

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ ف۪يكُمْ ضَعْفاًۜ فَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِۚ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُٓوا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِۜ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِر۪ينَ - 66
 
 

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُونَ لَـهُٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِۜ تُر۪يدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَاۗ وَاللّٰهُ يُر۪يدُ الْاٰخِرَةَۜ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ - 67
 
 

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ ف۪يمَٓا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ - 68
 
 

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّباًۘ وَاتَّقُوا اللّٰهَۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟ - 69
 
 

يَٓا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ ف۪ٓي اَيْد۪يكُمْ مِنَ الْاَسْرٰٓىۙ اِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّٓا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْۜ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَح۪يمٌ - 70
 
 

وَاِنْ يُر۪يدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْۜ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ - 71
 
 

اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ اٰوَوْا وَنَصَرُٓوا اُو۬لٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَٓاءُ بَعْضٍۜ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُواۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدّ۪ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ م۪يثَاقٌۜ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ - 72
 
 

وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَٓاءُ بَعْضٍۜ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌۜ - 73
 
 

وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ اٰوَوْا وَنَصَرُٓوا اُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقاًّۜ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَر۪يمٌ - 74
 
 

وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَاُو۬لٰٓئِكَ مِنْكُمْۜ وَاُو۬لُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ - 75
 
 

Etiketler:

İnsan Dergisi

,